หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054091035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62122472ชนิดาน้ำผึ้งปาวีณา 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054092500102+วิถีไทย63127211ชนิดาน้ำผึ้งชำนาญ+ประกาศิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054101011112ทักษะและเทคนิคการสอนสำหรับครูประถมศึกษา61122361สุวัฒน์*น้ำผึ้งวิลาวัลย์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054101015901สัมมนาทางการศึกษา60122362สุวัฒน์*น้ำผึ้งพงษ์ศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055081025301การจัดการเรียนรู้61106332น้ำผึ้งฟ้าวิลาวัลย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055084003202การผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์60104142น้ำผึ้งฟ้าพยุงศักดิ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055111065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61122471ชนิดาน้ำผึ้งสมนึก3 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055111051103+จิตวิทยาวัยเด็ก61127212ชนิดาน้ำผึ้งจิตโสภิณ