หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044074121106วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น63127321นิโรธกนิษฐาอุรารัตน์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044075541118cวาดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม63159531นิโรธกนิษฐาเมธี* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044075593715กลศาสตร์ของไหล60159641นิโรธกนิษฐาโชคชัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075074074107อนามัยชุมชน 261115061พิชญาพรนิโรธธนพัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075073562138การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว61100261พิชญาพรนิโรธฐิติมา 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075073543104+การตลาดบริการ62123141พิชญาพรนิโรธลินดา 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077074000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122581นิโรธทิพวรรณศุภชัย 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0077072500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63127321นิโรธทิพวรรณณัฐศรันย์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0077072500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63122691นิโรธทิพวรรณณัฐศรันย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3045015543222ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่งร่วมสมัย61159531เดชณรงค์นิโรธเมธี* 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075121541116cหลักและศิลปะการเขียน63101061เสาวลักษ์นิโรธชุติมา3 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3044082552307การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น62102261นิโรธวันวิสาข์วิชชุดา 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3044082552307การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น62102262นิโรธภาภรณ์วิชชุดา