หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054071094204การซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น61100792วิสรุตม์นิตยาสุรเชษฐ์+เอกพิชัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054074124608เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ60103922วิสรุตม์นิตยาอนุชิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053073061101+การถ่ายภาพเบื้องต้น61103921ชนิดานิตยาจุฬารัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053073061101+การถ่ายภาพเบื้องต้น61103922ชนิดานิตยาจุฬารัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053071552207การแปลเพื่อชีวิต 161104882ชนิดานิตยาลำใย 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053084061101+พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม63104142ทวีวัฒน์นิตยาสุวิมล+ดนุพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053082500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63128551ทวีวัฒน์นิตยาอภิชาติ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053082500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63100411ทวีวัฒน์นิตยาอภิชาติ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62122581นิตยาเจนจิราอรธิดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055091055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62102072นิตยาเจนจิรานวพล+สายใจ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055071074905การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย60127211นิตยาเจนจิราอภิรดี