หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3055084091401+แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 163106332นิตยา*สิริกัลยา*ทองอุ่น+ไพบูลย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055081554103ภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น60104882นิตยา*สิริกัลยา*ทิวาพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101012406กฎหมายทางการศึกษา61122472นิตยา*มัสติกาพิมล 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055101015901สัมมนาทางการศึกษา61122362นิตยา*มัสติกาสมนึก3 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3053074094303+ทฤษฎีสมการ60106332นิตยา*วิสรุตม์ไพบูลย์+ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053071091401หลักการโยธวาทิต60100792นิตยา*วิสรุตม์รุ่งอรุณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053071065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60106331นิตยา*อรธิดาสมนึก3 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053071022601cกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิคณิตศาสตร์62122361นิตยา*อรธิดากวีสิปปวิชญ์