หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075103573211การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ61100941นารีรัตน์*สุดาทิพย์พิชญาพร 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3074024123508การเขียนโปรแกรมบนเว็บ61123251นารีรัตน์*ลินดาลัทธกาญจน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075074000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122361รัตตัญญูนารีรัตน์*ศิริกมล 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075072522203คุณธรรม นำความรู้62100791รัตตัญญูนารีรัตน์*บูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074062500107อาเซียนศึกษา62122582นลินีนารีรัตน์*กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075091542213การเขียนสารคดี60201061นารีรัตน์*นริศรานลินี 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075023522106+การบัญชีต้นทุน62104032ญาณิศานารีรัตน์*ญาณิศา 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075023571203ประวัติศาสตร์ไทยและการท่องเที่ยว63100941ญาณิศานารีรัตน์*อรรถพล 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075103541101+หลักการตลาด62104033นารีรัตน์*ดำรงพลบังอร