หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054101035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62104142นันทพรฟ้าปาวีณา 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054102500102+วิถีไทย63104141นันทพรฟ้าชุติมา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014051500104+ความจริงของชีวิต63109831กวินวัฒน์นันทพรบูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014051552111ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน60127433กวินวัฒน์นันทพรอินทิรา* 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101025301การจัดการเรียนรู้61104882นันทพรทิวาพรกวีสิปปวิชญ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055101053101+ความคิดสร้างสรรค์61104142นันทพรทิวาพรสุวิมล+ดนุพล 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057011065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60122582นันทพรจริยา*ชำนาญ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057011065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60122581นันทพรจริยา*ชำนาญ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057011023646ทักษะการสอนและการสื่อสารสำหรับครูสังคมศึกษากษา60122582นันทพรจริยา*ชลธิชา* 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057011023646ทักษะการสอนและการสื่อสารสำหรับครูสังคมศึกษากษา60122581นันทพรจริยา*ชลธิชา* 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101085601การศึกษาแบบเรียนรวม63122581นันทพรชานนท์นพเรศ