หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091015106การศึกษาและความเป็นครู62104882สุภัทรนวพลเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055092500102+วิถีไทย63122471สุภัทรนวพลชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054094031101+ชีววิทยา 162104141มัสติกานวพลสุวิมล+ดนุพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056024000112ประวัติและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์63104142นวพลเอกพิชัยมัสติกา 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056021015901สัมมนาทางการศึกษา60104882นวพลเอกพิชัยวิสรุตม์ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072022552301+นโยบายสาธารณะและการวางแผน62128661กฤษตยานวพลธัญวรัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054091065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60122362เมธีนวพลสมนึก3 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.0055114092201+ระบบจำนวน61122361นวพลปิยวรรณกิตติพงษ์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053081641206อารยธรรมโลก63122581สิริกัลยา*นวพลธันยพงศ์