หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015071500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63123141โพธิ์พงศ์นลินีสิรีธร+พัณณิตา 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0076072553310+ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร60128662นลินีโพธิ์พงศ์อลงกต 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044054071108สรีรวิทยาของมนุษย์62115061พุทธิพรนลินีกฤษฎารัตน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0044051572304 ไวยากรณ์ภาษาจีน 261127981พุทธิพรนลินีวิภาวดี 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074062500107อาเซียนศึกษา62122582นลินีนารีรัตน์*กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054084122603+คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์63103922กิตติธรานลินีเอกเทศ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3075122554110cการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ59202261นลินีทิฆัมพรกิตติชัย 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0075122554206การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ59202261นลินีบูรณ์เชนกิตติชัย 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055071065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60127211นลินีกันทิมาอรพร+ชลิลลา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055071055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62103922นลินีกันทิมากันทิมา+คนึงชัย 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015112562418กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด61128881รดาธรนลินีณัฐวัฒน์ 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015112552601การเมืองการปกครองท้องถิ่น62102262รดาธรนลินีณัฐศรันย์