หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077015501201cการจัดการอุตสาหกรรม63159641นริศราสิริพรกนกกาญจน์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3077013612501การตลาดระหว่างประเทศ61100261นริศราสิริพรศิริกร+ฐิติมา 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077015501201cการจัดการอุตสาหกรรม63100411นริศราสิริพรกนกกาญจน์* 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044064071108สรีรวิทยาของมนุษย์62115062กวิสทรารินทร์นริศรากฤษฎารัตน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0044061572304 ไวยากรณ์ภาษาจีน 261127982กวิสทรารินทร์นริศราวิภาวดี 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3075111554709การพัฒนาและประเมินนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ60104882สายใจ*นริศราทวีวัฒน์+พิมล 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3075111554709การพัฒนาและประเมินนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ60104881สายใจ*นริศราทวีวัฒน์+พิมล 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075113561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63122131สายใจ*นริศราจิตติมา 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075113561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63123141สายใจ*นริศราจิตติมา 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075113561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63100371สายใจ*นริศราจิตติมา 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076033542313การตลาดทางตรง60123141พนิดานริศราชูเกียรติ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075091543431การแปรรูปวรรณกรรม60201061ณัฐวัฒน์นริศราปิ่นอนงค์ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075091542213การเขียนสารคดี60201061นารีรัตน์*นริศรานลินี 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3075072563518กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 261228661ทรณ์นริศราณัฐวัฒน์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075071543408+คติชนวิทยา60201061สุเทวีนริศรานลินี 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072074032303ปรสิตวิทยา62115062โชคชัยนริศรากฤษฎารัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072074032303ปรสิตวิทยา62115061โชคชัยนริศรากฤษฎารัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072071544208ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย62101062โชคชัยนริศราปิ่นอนงค์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072023524309หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ63104033นริศราวนัสนันท์ฐิติมา 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072023524309หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ63104031นริศราเพ็ญลักษณ์ฐิติมา 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072023524309หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ63104032นริศราเพ็ญลักษณ์ฐิติมา