หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3042083024205cการสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น62128551ณัฏฐิยานรพลศศิธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0042083003103cสัมมนานิเทศศาสตร์60128551ณัฏฐิยานรพลศศิธร* 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3044082563521กฎหมายปกครอง62102261นรพลเมธี*ธัญยธรณ์ 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3044082563521กฎหมายปกครอง62102262นรพลอรทัยธัญยธรณ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044081103101cกีฬาเวชศาสตร์61100681นรพลเมธี*ธรรญญพร 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044081103101cกีฬาเวชศาสตร์61100682นรพลอรทัยธรรญญพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076054000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62103921นรพลเสาวลักษ์อัฐพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076052522203คุณธรรม นำความรู้62123141นรพลเสาวลักษ์ธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072092500107อาเซียนศึกษา62104033ธนพัฒน์นรพลวุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0072094083216โยคะเพื่อสุขภาพ62100482ธนพัฒน์นรพลขนิษฐา 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014022314cปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป62100591จีระนันท์นรพลทัย+จิรายุ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042015564629cวิศวกรรมขนส่ง61159641จิรายุนรพลชูวิทย์