หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101015108การประกันคุณภาพการศึกษา60104882นพเรศจริยา*เมธี 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101015108การประกันคุณภาพการศึกษา60104881นพเรศจริยา*เมธี 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053102500102+วิถีไทย63102071นพเรศจริยา*ชุติมา* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053102500102+วิถีไทย63102072นพเรศจริยา*ชุติมา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031102107cภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา62100682นพเรศอนุชิตลำใย 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031102107cภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา62100681นพเรศชำนาญลำใย 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053021500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62101061อรพรนพเรศลำใย 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055071055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63106331นพเรศกิตติพงษ์ชนมน 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055071015901สัมมนาทางการศึกษา60122581นพเรศกิตติพงษ์ชลธิชา* 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62106331นพเรศสิริกัลยา*วิลาวัลย์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054091085601การศึกษาแบบเรียนรวม63122362กวีสิปปวิชญ์นพเรศอรธิดา 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054091522219cพุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา62122582กวีสิปปวิชญ์นพเรศนันทพร