หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3075012553205สันติศึกษา60102261นนทยาบังอรวิชชุดา 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075031641305ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง61100951พัณณิตานนทยากวินวัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075031642312ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯในกลุ่มประเทศอาเซียน61100951พัณณิตานนทยากณิชฑ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072064000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62123141นนทยาทิฆัมพรพัฒนพงษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072062522203คุณธรรม นำความรู้62104141นนทยาทิฆัมพรบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075012500107อาเซียนศึกษา62122472เสถียรนนทยากณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075013562211ธุรกิจระหว่างประเทศ60122131เสถียรนนทยาณฐพงศ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075073573212การท่องเที่ยวชุมชน61100941บังอรนนทยาพรหมลิขิต 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012552402นโยบายสาธารณะ63102262สุเทวีนนทยาลือศักดิ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075133541101+หลักการตลาด63123141นนทยาทิฆัมพรพรศิริ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075133541101+หลักการตลาด63122131นนทยาทิฆัมพรพรศิริ