หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3043091500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63127211ธีรพงศ์อัญชัญปิยวรรณ+พัณณิตา 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077092533405การพัฒนา การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ฯผู้สูงอายุ60162451จินตนาธีรพงศ์อานนท์ 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0077092553322การบริหารงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน62128661จินตนาธีรพงศ์ปณัยกร 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075094000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122471ลินดาธีรพงศ์จุฑามณี 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075092522203คุณธรรม นำความรู้62100681ลินดาธีรพงศ์บูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044064000106+การคิดและการตัดสินใจ63128882ธีรพงศ์ภาภรณ์จิรายุ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044065543123cออกแบบนิทรรศการ61159531ธีรพงศ์ภาภรณ์ปณต 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075102532106การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม61262451พัณณิตาธีรพงศ์เสถียร 
1/256324 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-16.0076073524319cการสอบบัญชี60204031โชคชัยธีรพงศ์สุภัทรษร 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075083532207cการภาษีอากร 162204031พนิดาธีรพงศ์สุภาพร 
1/256325 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0077015554408cการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ60259641ปิ่นอนงค์ธีรพงศ์โชคชัย 
1/256325 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0077015554408cการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ59227561ปิ่นอนงค์ธีรพงศ์โชคชัย 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น62127432อุรารัตน์ธีรพงศ์อินทิรา* 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น62105121วันวิสาข์ธีรพงศ์อินทิรา* 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012553204ชนชั้นนำ โครงสร้างอำนาจ ผู้นำ และอำนาจฯทางการเมือง61102261อุรารัตน์ธีรพงศ์กิตติชัย