หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055054123652การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์60103922จุฬารัตน์ธันยพงศ์เอกเทศ 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055052500102+วิถีไทย63123141จุฬารัตน์ธันยพงศ์พัชรา+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053071074503การจัดประสบการณ์ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวฯสำหรับเด็กปฐมวัย61127212ธันยพงศ์สุรเชษฐ์ชลิลลา 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053071023648ทักษะการสอนสำหรับครูดนตรี60100792ธันยพงศ์สุรเชษฐ์เอกพิชัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053054094701ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนคณิตศาสตร์60106331ธันยพงศ์ชานนท์เมธี+จิตติมาภรณ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62104881พัชราธันยพงศ์กวีสิปปวิชญ์+สมนึก3 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091085601การศึกษาแบบเรียนรวม63122582ชุติมา*ธันยพงศ์นพเรศ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.0053084113501+การวิจัยดำเนินงาน 161106331ธันยพงศ์ชรัณสิริกัลยา*