หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075121500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63102261พัชรวรรณธัญวรัตน์อุดมพันธ์+สิทธิชัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012031500104+ความจริงของชีวิต62127432ธัญวรัตน์ทรณ์บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012032563412cกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา60128882ธัญวรัตน์ทรณ์วระเดช2 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012032563412cกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา60128881ธัญวรัตน์ภัควัตรวระเดช2 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012022562309กฎหมายอาญา 262128661ธัญวรัตน์ยุวดีเตชิต+รัฐวิทย์2 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012022500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63128661ธัญวรัตน์ยุวดีวิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3012022553302+การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ61128661พิมพ์ลภัสธัญวรัตน์ประเสริฐ 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012032562603+ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย60128881ธัญวรัตน์ปรารถนาภัควัตร 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012032562603+ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย60128882ธัญวรัตน์กวิสทรารินทร์ภัควัตร 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012032552101+การปกครองท้องถิ่นไทย62128661ธัญวรัตน์ปรารถนาประเสริฐ