หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072084072605การบริหารงานสาธารณสุข60115061วิชชุดาธัญยธรณ์ธนพัฒน์ 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0072082553501การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ61128661วิชชุดาธัญยธรณ์ประจวบ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63123251ธัญยธรณ์รัตตัญญูอาสนะ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63123141ธัญยธรณ์รัตตัญญูอาสนะ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015101500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน60122471ธัญยธรณ์รัตตัญญูจรูญ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014071543216cการแปลเบื้องต้น61127432ธนพลธัญยธรณ์อาสนะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014073001103+การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์61128551ธนพลธัญยธรณ์อุมาพร* 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014073001103+การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์62128551ธนพลธัญยธรณ์อุมาพร* 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015122500107อาเซียนศึกษา62106331ดวงจันทร์ธัญยธรณ์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015121551141cไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น63127432ดวงจันทร์ธัญยธรณ์จรูญ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3075012562308กฎหมายอาญา 162202261ธัญยธรณ์วิไลรัตน์ณัฐวัฒน์ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0075012563507กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง61228881ธัญยธรณ์วิไลรัตน์ภัควัตร 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3075022563521กฎหมายปกครอง61202261ธัญยธรณ์ชัชวาลย์ธัญยธรณ์ 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0075022561203+กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป63228881ธัญยธรณ์ทิฆัมพรพิมพ์ลภัส 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012012561208กฎหมายลักษณะหนี้62128881ธัญยธรณ์วิชชุดายุวดี 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012553602การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ62102261ธัญยธรณ์วิชชุดาสุเทวี