หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055011500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63122581ชรัณธัญญะกันทิมา 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055011023608+พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา60122581ชรัณธัญญะนันทพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054091523102+ศาสนศึกษา60122362กิตติธราธัญญะชุติมา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054091015901สัมมนาทางการศึกษา60122361กิตติธราธัญญะพงษ์ศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056011025301การจัดการเรียนรู้61122361ธัญญะสุจิรานพเรศ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056012500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63128661ธัญญะสุจิราอภิชาติ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053111522219cพุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา62122581เอกเทศธัญญะนันทพร 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.0053094113501+การวิจัยดำเนินงาน 161106332ดำรงฤทธิ์ธัญญะสิริกัลยา* 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053091641206อารยธรรมโลก63122582ดำรงฤทธิ์ธัญญะธันยพงศ์