หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015021500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63128882ธัญญทิพย์กิจติพงษ์ชุติมา3+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015023011101+หลักนิเทศศาสตร์63128551ธัญญทิพย์กิจติพงษ์รดาธร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015091500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104033พิมพ์ลภัสธัญญทิพย์ธัญญทิพย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015091500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน60122472พิมพ์ลภัสธัญญทิพย์จรูญ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3074024000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104882กนิษฐาธัญญทิพย์พัฒนพงษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0074022522203คุณธรรม นำความรู้62104882กนิษฐาธัญญทิพย์ธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015102500107อาเซียนศึกษา62103922ธัญญทิพย์วิชชุดากวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0015102563503cกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน60128662ธัญญทิพย์วิชชุดาธัญยธรณ์ 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3014072561102+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย63128661ธัญญทิพย์ลัลนาพิมพ์ลภัส+ณัฐวัฒน์