หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3074051500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63122581ธรรญญพรจิรายุอธิชาติ+อนันศักดิ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043085514514คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ62100411เมธาวุฒิธรรญญพรพิศาล+ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043085542217หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก61159531เมธาวุฒิธรรญญพรนรพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044054000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122131ธรรญญพรเมธาวุฒิพัฒนพงษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044055541706cองค์ประกอบศิลป์60100791ธรรญญพรเมธาวุฒิเมธี* 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043074094307cพีชคณิตเชิงเส้น62100141ธรรญญพรทัยวรรธนะ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104031604cจุลชีววิทยา63115062ธรรญญพรกฤษณ์กฤษฎารัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104031604cจุลชีววิทยา63115061ธรรญญพรกฤษณ์กฤษฎารัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0043101553110cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 162127981ธรรญญพรพนารัตน์ธัญญทิพย์ 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3044082553404การวางแแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์61102262ศุภชัยธรรญญพรณัฐศรันย์