หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043084124507การทำเหมืองข้อมูล61127321ธนวรรณทองปักษ์เจษฎา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043085542307cคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพ63159531ธนวรรณทองปักษ์กมลวรรณ* 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075091571118cภาษาจีนเบื้องต้น62102261กมลวรรณ*ธนวรรณอัญชัญ 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075093573315cการปฏิบัติงานแม่บ้าน61100941กมลวรรณ*ธนวรรณดำรงพล 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072075503104cคณิตศาสตร์พื้นฐาน63159641ธนวรรณจิรนันต์อรทัย 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072075503104cคณิตศาสตร์พื้นฐาน63159531ธนวรรณจิรนันต์อรทัย 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072075503104cคณิตศาสตร์พื้นฐาน63100411ธนวรรณจิรนันต์อรทัย 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012553602การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ62102262ธนวรรณภัควัตรสุเทวี 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031552205การเขียนเบื้องต้น62104881พนารัตน์ธนวรรณทวีวัฒน์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031552205การเขียนเบื้องต้น62104882พนารัตน์ธนวรรณทวีวัฒน์