หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3045025543902cการค้นคว้าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม60159531ธนพัฒน์ทัยเมธี* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053072500102+วิถีไทย63100261ธนพัฒน์ทัยพัชรา+ประกาศิต 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053072500102+วิถีไทย63100371ธนพัฒน์ทัยพัชรา+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077011544910การวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย60101061ธนพัฒน์กฤษฎารัตน์ชุติมา3+คณะ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0077011544911สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย60101061ธนพัฒน์กฤษฎารัตน์นลินี 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075035562714วิศวกรรมสำรวจ62159641ธนพัฒน์จุฑามณีโชคชัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075033561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63100261ธนพัฒน์จุฑามณีศิริกร+ภาดล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072092500107อาเซียนศึกษา62104033ธนพัฒน์นรพลวุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0072094083216โยคะเพื่อสุขภาพ62100482ธนพัฒน์นรพลขนิษฐา 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042025614318การจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม61100411ปรานีธนพัฒน์พิศาล+