หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014022532307จริยธรรมกับงานพัฒนาชุมชน63162451ธนพลพัณณิตาบูรณ์เชน 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043115072419เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม60100841ธนพลวิภาวดีจีระนันท์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043113604408การขนถ่ายวัสดุ61109831ธนพลวิภาวดีณัฐกร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015051500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63100261จรูญธนพลอาสนะ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015051500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63100371จรูญธนพลอาสนะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014071543216cการแปลเบื้องต้น61127432ธนพลธัญยธรณ์อาสนะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014073001103+การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์62128551ธนพลธัญยธรณ์อุมาพร* 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014073001103+การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์61128551ธนพลธัญยธรณ์อุมาพร* 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014023001104cหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์63128551อัจฉริยะธนพลกฤษณ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072101553204การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์62127432ณัฐวุฒิ2ธนพลMarita 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076073572208อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว63100941กนิษฐาธนพลพิชญาพร 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015081571210cการอ่านและการเขียนภาษาญี่ป่น 262105121วุฒิชัยธนพลพรเทพ