หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012031500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104031จรูญทิวาพร2ชัชวาลย์+สิทธิชัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012031500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104032ทิวาพร2วศณชัชวาลย์+สิทธิชัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053082500102+วิถีไทย63101121ทิวาพร2ไชยวัฒน์*ชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015022532401บทบาทหญิงชายในงานพัฒนาชุมชน61127981บูรณ์เชนทิวาพร2เสถียร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015022531102+หลักสังคมวิทยา63162451บูรณ์เชนทิวาพร2อานนท์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015021633117การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ62100721บูรณ์เชนทิวาพร2ภิรัญญา 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072102553405องค์การระหว่างประเทศ61102262ทิวาพร2วุฒิชัยวิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072103563602การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์60123251ทิวาพร2วุฒิชัยพนิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015013044403+การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง61128551ทิวาพร2ศิริวุฒิรดาธร 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015011571107+ภาษาจีนระดับต้น 163127982ทิวาพร2ศิริวุฒิวิภาวดี 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072062533106เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน61162451ทิวาพร2ศิริวุฒิเสถียร