หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055031023608+พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา60122582ทิวาพรวิลาวัลย์นันทพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053081055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63122582จริยา*ทิวาพรชนิดา 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053081024605หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย61122471จริยา*ทิวาพรคนึงชัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101025301การจัดการเรียนรู้61104882นันทพรทิวาพรกวีสิปปวิชญ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055101053101+ความคิดสร้างสรรค์61104142นันทพรทิวาพรสุวิมล+ดนุพล 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057014021105+เคมี 163104141ชำนาญทิวาพรมัสติกา 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057014021105+เคมี 163104142ชำนาญทิวาพรมัสติกา 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057011045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61122581ชำนาญทิวาพรเมธี 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057011045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61122582ชำนาญทิวาพรเมธี