หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021015108การประกันคุณภาพการศึกษา60106332ทิพวรรณไพบูลย์+เมธี 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021015108การประกันคุณภาพการศึกษา60106331ทิพวรรณไพบูลย์+เมธี 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053022500102+วิถีไทย63100681ทิพวรรณไพบูลย์+ชุติมา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031064303การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ60127212ทิพวรรณอนุชิตวิไลวรรณ* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031064303การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ60127211ทิพวรรณชำนาญวิไลวรรณ* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031064303การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ61127212ทิพวรรณชำนาญวิไลวรรณ* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031064303การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ61127211ทิพวรรณอนุชิตวิไลวรรณ* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077074000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122581นิโรธทิพวรรณศุภชัย 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0077072500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63122691นิโรธทิพวรรณณัฐศรันย์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0077072500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63127321นิโรธทิพวรรณณัฐศรันย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053031011104+การประถมศึกษา63122362ทิพวรรณสายใจ*พงษ์ศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053051553108การเขียนเชิงวิชาการ61104882ทิพวรรณอรธิดากันทิมา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62122582อภิชาติทิพวรรณอรธิดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055101051103+จิตวิทยาวัยเด็ก61127211อภิชาติทิพวรรณจิตโสภิณ