หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077071572501+วัฒนธรรมจีน60127981ณัชฐปกรณ์ทิพย์สุดาอัญชัญ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042035503106cเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์63159531วิมลศิริทิพย์สุดากมลวรรณ* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072071541110การวิเคราะห์คำและข้อความในภาษาไทย62101061ลัทธกาญจน์ทิพย์สุดานลินี 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072071573722cภาษาจีน 361100941ลัทธกาญจน์ทิพย์สุดาอรรถพล+ชิดหทัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077084000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122582ทิพย์สุดาณัฏฐิยาศุภชัย 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084081212cกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา63100482ทิพย์สุดาวารีธรรญญพร 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084081212cกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา63100481ทิพย์สุดาทองปักษ์ธรรญญพร 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044084081214cวิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น63100482ทิพย์สุดาทองปักษ์ขนิษฐา 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044084081214cวิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น63100481ทิพย์สุดาวารีขนิษฐา 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075011552113การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์61127431ณัฐกรทิพย์สุดาMarita