หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072021544422ภาษาไทยในสื่อมวลชน61101062กิตติชัยทิฆัมพรนลินี 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076011551125ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน61127431ทิฆัมพรลินดาธัญญทิพย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076033593313เศรษฐกิจอาเซียน60100371ทิฆัมพรเตชภณวิชุดา 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075101544420การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์62127981ทิฆัมพรสิรีธรปิ่นอนงค์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072064000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62123141นนทยาทิฆัมพรพัฒนพงษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072062522203คุณธรรม นำความรู้62104141นนทยาทิฆัมพรบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077061543218cการแปลเชิงธุรกิจ 260127433ทิฆัมพรโชติรสอาสนะ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3075122554110cการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ59202261นลินีทิฆัมพรกิตติชัย 
1/256324 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0074055504904cงานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม60259641ทิฆัมพรณัฐวัฒน์โชคชัย 
1/256324 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0074055504904cงานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม59227561ทิฆัมพรณัฐวัฒน์โชคชัย 
1/256325 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075055561302cงานไม้61259641เอกพิสิฐทิฆัมพรโชคชัย 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0075022561203+กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป63228881ธัญยธรณ์ทิฆัมพรพิมพ์ลภัส 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3074022533319ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก61122582พรศิริทิฆัมพรเกษม 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075133541101+หลักการตลาด63122131นนทยาทิฆัมพรพรศิริ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075133541101+หลักการตลาด63123141นนทยาทิฆัมพรพรศิริ