หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3045025543902cการค้นคว้าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม60159531ธนพัฒน์ทัยเมธี* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053072500102+วิถีไทย63100371ธนพัฒน์ทัยพัชรา+ประกาศิต 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053072500102+วิถีไทย63100261ธนพัฒน์ทัยพัชรา+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3076061544417วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา61101061ทัยพงศธร*ชัชวาลย์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63109831วิรยาทัยเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63127321ทัยอภิญญา+เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63100721ทัยอภิญญา+เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043102500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100841ทัยอภิญญา+วิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043102500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100731ทัยวิรยาวิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043074094307cพีชคณิตเชิงเส้น62100141ธรรญญพรทัยวรรธนะ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014021632206cการจัดหมวดหมู่และการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ162100721ทัยอัจฉริยะภิรัญญา 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014021641109cปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์63100951ทัยอัจฉริยะกณิชฑ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042094083209การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา61100481วิรยาทัยขนิษฐา 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042075072601ความปลอดภัยของอาหาร62100841ปฏิมากรทัยพนารัตน์