หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3053054093301+พีชคณิตนามธรรม 161106332ทองอุ่นอรธิดาไพบูลย์+ 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053052500102+วิถีไทย63100791ทองอุ่นอรธิดาชุติมา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091012406กฎหมายทางการศึกษา61122471เมธีทองอุ่นพงษ์ศักดิ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055091015901สัมมนาทางการศึกษา61122361เมธีทองอุ่นสมนึก3 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074052500107อาเซียนศึกษา62122581ทองอุ่นจินตนากณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0074053574211การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น60100941ทองอุ่นจินตนาปาริฉัตร 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054081065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60122361ทองอุ่นชนมนสมนึก3