หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3045015542413cการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในระบบอุตสาหกกรรม61159531พิศาลทองปักษ์ปณต 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0045015542504ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ61159531พิศาลทองปักษ์นรพล 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3076071544417วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา61101062ทองปักษ์ขนิษฐาชัชวาลย์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084083202กีฬาเพื่อสุขภาพ62122691พงศธร*ทองปักษ์เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084083202กีฬาเพื่อสุขภาพ61104142ทองปักษ์ราชิตเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0044082500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63127432ทองปักษ์ราชิตณัฐศรันย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043084124507การทำเหมืองข้อมูล61127321ธนวรรณทองปักษ์เจษฎา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043085542307cคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพ63159531ธนวรรณทองปักษ์กมลวรรณ* 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084081212cกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา63100481ทิพย์สุดาทองปักษ์ธรรญญพร 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044084081214cวิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น63100482ทิพย์สุดาทองปักษ์ขนิษฐา