หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055011015106การศึกษาและความเป็นครู62122581กันทิมาทวีวัฒน์เฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055012500102+วิถีไทย63104882กันทิมาทวีวัฒน์ชำนาญ+ประกาศิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63122361ทวีวัฒน์ฟ้าอภิชาติ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053021101103cรากฐานของพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และกีฬา63100681ทวีวัฒน์ฟ้าสาคร* 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053084061101+พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม63104142ทวีวัฒน์นิตยาสุวิมล+ดนุพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053082500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63100411ทวีวัฒน์นิตยาอภิชาติ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053082500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63128551ทวีวัฒน์นิตยาอภิชาติ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055011071106cการศึกษาปฐมวัย63127212อรุโณทัยทวีวัฒน์จิตโสภิณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055011055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62103921อรุโณทัยทวีวัฒน์กันทิมา+คนึงชัย 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056031571117อักษรจีนศึกษา61102072ทวีวัฒน์ลำใยสุวัฒน์* 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056031571117อักษรจีนศึกษา61102071ทวีวัฒน์ลำใยสุวัฒน์*