หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014071500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100682กฤษณ์ทรณ์พัชรา+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0014072563508+กฎหมายภาษีอากร60128882กฤษณ์ทรณ์วระเดช2 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012031500104+ความจริงของชีวิต62127432ธัญวรัตน์ทรณ์บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012032563412cกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา60128882ธัญวรัตน์ทรณ์วระเดช2 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014061543216cการแปลเบื้องต้น61127431ทรณ์ชัชวาลย์อาสนะ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0014062500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63159531ทรณ์ชัชวาลย์วิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0014062500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63159641ทรณ์ชัชวาลย์วิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3012022553302+การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ61128662พิมพ์ลภัสทรณ์ประเสริฐ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3076012552504ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย60202261วระเดช2ทรณ์กิตติชัย 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3076011542108ภาษากับการคิด61201061วระเดช2ทรณ์สิรีธร 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0076012554701คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ตร์60228661วระเดช2ทรณ์ประจวบ 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3075072563518กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 261228661ทรณ์นริศราณัฐวัฒน์ 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0075132553501การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ61228661ทรณ์วิไลรัตน์ประจวบ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015102562420กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ฯเช่าซื้อ62128882ทรณ์ปณัยกรภัควัตร 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014061544424ศิลปะการสัมภาษณ์61101062ทรณ์ณัฐศรัณย์ชุติมา3