หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057011015108การประกันคุณภาพการศึกษา60122581รุ่งอรุณดำรงฤทธิ์จิตติมาภรณ์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057011015108การประกันคุณภาพการศึกษา60122582รุ่งอรุณดำรงฤทธิ์จิตติมาภรณ์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057012500102+วิถีไทย63122361รุ่งอรุณดำรงฤทธิ์ชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053061074503การจัดประสบการณ์ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวฯสำหรับเด็กปฐมวัย61127211ดำรงฤทธิ์สุภัทรชลิลลา 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053061023648ทักษะการสอนสำหรับครูดนตรี60100791ดำรงฤทธิ์สุภัทรเอกพิชัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057034000114วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต63100481วัชระดำรงฤทธิ์สุวิมล+ดนุพล 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054111085601การศึกษาแบบเรียนรวม63122361ดำรงฤทธิ์เบญจมาศอรธิดา 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054112541101+ภูมิศาสตร์กายภาพ63122582ดำรงฤทธิ์เบญจมาศน้ำผึ้ง 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.0053094113501+การวิจัยดำเนินงาน 161106332ดำรงฤทธิ์ธัญญะสิริกัลยา* 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053091641206อารยธรรมโลก63122582ดำรงฤทธิ์ธัญญะธันยพงศ์