หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3074061500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63122582พุทธิพรดำรงพลอธิชาติ+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0072032554106การบริหารการคลังและงบประมาณ61102262ชูเกียรติดำรงพลสุเทวี 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075063573216cการจัดการสปา60100941บังอรดำรงพลพิชญาพร 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075063562304+การวางแผนและการบริหารโครงการ61122131บังอรดำรงพลเอกพิสิฐ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072082553505หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม61128662ดำรงพลจรูญปณัยกร 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072082553505หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม61128661ดำรงพลอรรถพลปณัยกร 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072082522203คุณธรรม นำความรู้62100261ดำรงพลจรูญบูรณ์เชน 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3074031552114ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ 162100261ดำรงพลปาริฉัตรศิริกร+ฐิติมา 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075103541101+หลักการตลาด62104033นารีรัตน์*ดำรงพลบังอร 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น63104881ชูเกียรติดำรงพลทวีวัฒน์