หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014002701สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์62100841จิรนันต์ดวงจันทร์จิรายุ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042014124608เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ60127321จิรนันต์ดวงจันทร์เจษฎา โพ 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072102552504ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย61102261โชติรสดวงจันทร์กิตติชัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015081571208การอ่านและการเขียนภาษาจีน 260127981ดวงจันทร์สิรีธรLiang 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015122500107อาเซียนศึกษา62106331ดวงจันทร์ธัญยธรณ์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015121551141cไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น63127432ดวงจันทร์ธัญยธรณ์จรูญ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044075542608ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส62159531โชติรสดวงจันทร์นรพล 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075103573601การจัดการโรงแรม62100941ดวงจันทร์ณัฏฐิยาดำรงพล