หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101015106การศึกษาและความเป็นครู62104881พัชราดนุพลเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055102500102+วิถีไทย63104881พัชราดนุพลชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053081500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104142ปิยวรรณดนุพลทวีวัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053084123203การพัฒนาระบบไร้สาย61103922ปิยวรรณดนุพลอนุชิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053084123203การพัฒนาระบบไร้สาย61103921ปิยวรรณดนุพลอนุชิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054081523102+ศาสนศึกษา60122361ดนุพลอภิญญา2ชุติมา* 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075051642710ประวัติศาสตร์ภูมิสังคมวัฒนธรรมในอีสานใต้62100951ศิริกรดนุพลศิริวุฒิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057032500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63115062สายใจ*ดนุพลชนมน 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057032500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63100841เมธีดนุพลชนมน 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072084082214cสรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา62100481ชรัณดนุพลธรรญญพร 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0072084082215cการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น62100481ชรัณดนุพลขนิษฐา+ธรรญญพร