หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014061500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100681ณัฐศรัณย์พิมพ์ลภัสพัชรา+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0014062563508+กฎหมายภาษีอากร60128881ณัฐศรัณย์พิมพ์ลภัสวระเดช2 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043024063424การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม61100591ณัฐศรัณย์พิศาลพัชรวรรณ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015043061101+การถ่ายภาพเบื้องต้น62128551ณัฐศรัณย์อานนท์อุมาพร* 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015042500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63105121ณัฐศรัณย์อานนท์ณัฐศรันย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074012500107อาเซียนศึกษา62123141พรศิริณัฐศรัณย์กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3075022562512cกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง62228881ณัฐศรัณย์จินตนาภัควัตร 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0075022561105ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมาย63228881ณัฐศรัณย์จินตนาเตชิต 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3074052563510+กฎหมายล้มละลาย60228881ณัฐวัฒน์ณัฐศรัณย์ธัญยธรณ์ 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0074052563701+กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน59228881ณัฐวัฒน์ณัฐศรัณย์พิมพ์ลภัส+นวลศรี 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012032562420กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ฯเช่าซื้อ62128881ณัฐวัฒน์ณัฐศรัณย์ภัควัตร 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012032551102+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์62122581ณัฐวัฒน์ณัฐศรัณย์ลือศักดิ์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012032551102+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์62122582ณัฏฐ์พัชร์ณัฐศรัณย์ลือศักดิ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014061544424ศิลปะการสัมภาษณ์61101062ทรณ์ณัฐศรัณย์ชุติมา3 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0014062551108cหลักรัฐศาสตร์63102262ณัฐวัฒน์ณัฐศรัณย์สุเทวี+ลือศั