หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043025072418เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก60100841กนกกาญจน์*ณัฐวุฒิ2ธนวรรณ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043025562610cการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก61159641กนกกาญจน์*ณัฐวุฒิ2ภูมิเกียรติ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042024123722เว็บเซอร์วิสและสถาปัตกรรมเชิงบริการ61100141ณัฐวุฒิ2สิริพรชนินทร 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042025512305cการศึกษาการทำงาน62100411ณัฐวุฒิ2สิริพรอนุวัฒน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077054000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62127211ณัฐวุฒิ2สีหนาทภาภรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0077052534508การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯชุมชน61162451ณัฐวุฒิ2สีหนาทอานนท์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072101553204การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์62127432ณัฐวุฒิ2ธนพลMarita 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044054121604cคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยี63122691อนุวัฒน์ณัฐวุฒิ2ภาภรณ์