หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031015108การประกันคุณภาพการศึกษา61100681ณัฐวิภานันท์สุวัฒน์*จิตติมาภรณ์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031015108การประกันคุณภาพการศึกษา61100682ณัฐวิภานันท์อรุโณทัยจิตติมาภรณ์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62103922ณัฐวิภานันท์อรุโณทัยจุฬารัตน์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057032500102+วิถีไทย63104031ณัฐวิภานันท์สุวัฒน์*พัชรา+ประกาศิต 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057032500102+วิถีไทย63104033ณัฐวิภานันท์อรุโณทัยพัชรา+ประกาศิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63127212ณัฐวิภานันท์ชรัณชนมน 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053101541101+คำและสำนวนไทย63122471ณัฐวิภานันท์ชรัณปิยวรรณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075022500107อาเซียนศึกษา62122471ณัฐวิภานันท์กิจติพงษ์กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053102500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน62100411ณัฐวิภานันท์กิจติพงษ์อภิชาติ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053102500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน62105121ณัฐวิภานันท์กิจติพงษ์อภิชาติ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053102500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน62100731ณัฐวิภานันท์กิจติพงษ์อภิชาติ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62106332ณัฐวิภานันท์สุวัฒน์*วิลาวัลย์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053101093102ดนตรีในภูมิภาคอาเชียน60100792ณัฐวิภานันท์สุวัฒน์*ธัญญะ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053101093102ดนตรีในภูมิภาคอาเชียน60100791ณัฐวิภานันท์สุวัฒน์*ธัญญะ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053041072312cการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย62127211กิตติธราณัฐวิภานันท์อภิรดี 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053041551133ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 160122361กิตติธราณัฐวิภานันท์วิสรุตม์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053041551133ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 160122362กิตติธราณัฐวิภานันท์วิสรุตม์