หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500104+ความจริงของชีวิต63100721กิตติชัยณัฐวัฒน์บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500104+ความจริงของชีวิต63128882ณัฐวัฒน์ลือศักดิ์บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500104+ความจริงของชีวิต63128881ปรารถนาณัฐวัฒน์บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500104+ความจริงของชีวิต63100951ปรารถนาณัฐวัฒน์บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012012562424cกฎหมายลักษณะประกันภัย62128881ปรารถนาณัฐวัฒน์วระเดช2 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3014014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63128661ปณัยกรณัฐวัฒน์เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0014012500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63128881ปณัยกรณัฐวัฒน์วิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012012500107อาเซียนศึกษา62100791ณัฐวัฒน์ภิรัญญากวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012012500107อาเซียนศึกษา62100792ณัฐวัฒน์รัตตัญญูกวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012012563503cกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน60102261ณัฐวัฒน์ภิรัญญาธัญยธรณ์ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075091543431การแปรรูปวรรณกรรม60201061ณัฐวัฒน์นริศราปิ่นอนงค์ 
1/256324 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0074055504904cงานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม60259641ทิฆัมพรณัฐวัฒน์โชคชัย 
1/256324 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0074055504904cงานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม59227561ทิฆัมพรณัฐวัฒน์โชคชัย 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3074052563510+กฎหมายล้มละลาย60228881ณัฐวัฒน์ณัฐศรัณย์ธัญยธรณ์ 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0074052563701+กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน59228881ณัฐวัฒน์ณัฐศรัณย์พิมพ์ลภัส+นวลศรี 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012032562420กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ฯเช่าซื้อ62128881ณัฐวัฒน์ณัฐศรัณย์ภัควัตร 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012032551102+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์62122581ณัฐวัฒน์ณัฐศรัณย์ลือศักดิ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021573207cสนทนาภาษาจีน 262127981ประเสริฐณัฐวัฒน์อัญชัญ+อาจารย์จีน 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0014062551108cหลักรัฐศาสตร์63102262ณัฐวัฒน์ณัฐศรัณย์สุเทวี+ลือศั