หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056011015106การศึกษาและความเป็นครู62106331ณัฐกานต์พยุงศักดิ์เฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056012500102+วิถีไทย63106331ณัฐกานต์พยุงศักดิ์ชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053114031101+ชีววิทยา 162104142สุวิมลณัฐกานต์สุวิมล+ดนุพล 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054072542301+ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์61122581สุวิมลณัฐกานต์น้ำผึ้ง 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072092500107อาเซียนศึกษา62104032ณัฐกานต์พยุงศักดิ์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072092500107อาเซียนศึกษา62104031ณัฐกานต์พยุงศักดิ์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0072094083216โยคะเพื่อสุขภาพ62100481ณัฐกานต์พยุงศักดิ์ขนิษฐา 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3077022551303กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐศาสตร์63102262วรายุทธณัฐกานต์วิชชุดา 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054114022203เคมีอนินทรีย์61104142ณัฐกานต์กุลวุฒิมัสติกา 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054111543112cการพัฒนาทักษะการอ่าน62122472ณัฐกานต์กุลวุฒิปิยวรรณ