หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077091551124ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน61127432ณัฐกรศิริกรธัญญทิพย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042034123646การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย62127321พัชรวรรณณัฐกรพิศาล*+อุรารัตน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042035074409เทคโนโลยีผักและผลไม้60100841พัชรวรรณณัฐกรจิรนันต์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044074083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63101061ณัฐกรพุทธิพรเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100141วิชชุดาณัฐกรลือศักดิ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100411วิชชุดาณัฐกรลือศักดิ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100481ลือศักดิ์ณัฐกรลือศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042084121105คณิตศาสตร์ดีสครีต62127321ณัฐกรพัชรวรรณอุรารัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042084064418การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม61100591ณัฐกรพัชรวรรณทัย+อภิญญา+ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042085032502เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ60100731ณัฐกรพัชรวรรณณัฏฐิยา 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042085513510cการจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม62100411ขนิษฐาณัฐกรกนกกาญจน์* 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075011552113การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์61127431ณัฐกรทิพย์สุดาMarita