หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3043111642708การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์62100951ปิ่นอนงค์ณัฏฐ์พัชร์ทิวาพร2 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043113603406กลยุทธ์การขนส่ง60109831ปิ่นอนงค์ณัฏฐ์พัชร์ณัฐกร 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042024083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63127982ณัฏฐ์พัชร์ไชยวัฒน์*เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0042023013103+การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันฯเพื่อการสื่อสาร60128551ณัฏฐ์พัชร์ไชยวัฒน์*อุมาพร* 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042034000106+การคิดและการตัดสินใจ63100951ณัฏฐ์พัชร์วารีณัฐกร 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042034124509การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์61127321ณัฏฐ์พัชร์วารีอุรารัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012032551102+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์62122582ณัฏฐ์พัชร์ณัฐศรัณย์ลือศักดิ์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075021552113การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์61127432ณัฏฐ์พัชร์วิมลศิริMarita