หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3042083024205cการสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น62128551ณัฏฐิยานรพลศศิธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0042083003103cสัมมนานิเทศศาสตร์60128551ณัฏฐิยานรพลศศิธร* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072061541110การวิเคราะห์คำและข้อความในภาษาไทย62101062ณัฏฐิยาสิทธิชัยนลินี 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072061574102ภาษาจีนระดับสูง60127981ณัฏฐิยาสิทธิชัยจุฑาสินี+อาจารย์จีน 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077084000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122582ทิพย์สุดาณัฏฐิยาศุภชัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075123524101+การบัญชีชั้นสูง 161104031ญาณิศาณัฏฐิยาสุภาพร 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3077082551110cความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์63128661ณัฏฐิยาชานนท์ธัญวรัตน์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075103573601การจัดการโรงแรม62100941ดวงจันทร์ณัฏฐิยาดำรงพล