หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077071572501+วัฒนธรรมจีน60127981ณัชฐปกรณ์ทิพย์สุดาอัญชัญ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077021544910การวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย60101062ณัชฐปกรณ์จุฑามณีชุติมา3+คณะ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0077021544911สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย60101062ณัชฐปกรณ์จุฑามณีนลินี 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076034000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62102071ณัชฐปกรณ์ชุติมา3นริศรา 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076032522203คุณธรรม นำความรู้62122131ณัชฐปกรณ์ชุติมา3ธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075073524101+การบัญชีชั้นสูง 161104032ณัชฐปกรณ์วนัสนันท์สุภาพร 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075073562306+พฤติกรรมองค์การ61122131ณัชฐปกรณ์วนัสนันท์ลัลนา 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075052534301+การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา60262451ณัชฐปกรณ์วิชชุดาเอมอร 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075052533405การพัฒนา การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ฯผู้สูงอายุ60262451ณัชฐปกรณ์วศณเสถียร 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3076022553404การวางแแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์60202261ณัชฐปกรณ์จินตนาณัฐศรันย์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076021543430วัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทยร่วมสมัย61201061ณัชฐปกรณ์จินตนาชัชวาลย์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076022531301+ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน63262451ณัชฐปกรณ์จินตนาเสถียร+อานนท์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075101571118cภาษาจีนเบื้องต้น62102262กาญจน์เกล้าณัชฐปกรณ์จุฑาสินี 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015092561203+กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป63128881กวิสทรารินทร์ณัชฐปกรณ์พิมพ์ลภัส