หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077064082302เวชศาสตร์การกีฬา61100482ฐิติมาอภิญญา+ธรรญญพร 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077074121104จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับคอมฯพิวเตอร์63103921วนัสนันท์ฐิติมาพนิดา 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3076013524403cรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน60104031ฐิติมาพัณณิตาสุภัทรษร 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076012522203คุณธรรม นำความรู้62122361ฐิติมาพัณณิตาธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075064124407การวิเคราะห์และออกแบบระบบ61123251กุลวุฒิฐิติมาสหัสา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075062533601กลุ่มและการสหกรณ์62162451กุลวุฒิฐิติมาอานนท์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072064122204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม62123251ปณตฐิติมาลัทธกาญจน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072061544208ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย62101061ปณตฐิติมาปิ่นอนงค์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056031021207cการจัดประสบการณ์ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา63122362กาญจน์เกล้าฐิติมาอภิญญา2