หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3075022553205สันติศึกษา60102262วิไลรัตน์ญาณิศาวิชชุดา 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075024002103cจริยธรรมและกฏหมายทางเทคโนโลยสารสนเทศ60123251วิไลรัตน์ญาณิศาพนิดา 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075024002103cจริยธรรมและกฏหมายทางเทคโนโลยสารสนเทศ63100141วิไลรัตน์ญาณิศาพนิดา 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3077063542310การบริหารการขาย61123141ญาณิศาพรหมลิขิตบังอร 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077063542314cการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย61123141ญาณิศาพรหมลิขิตชูเกียรติ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075084000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122362ญาณิศาปิ่นอนงค์ศิริกมล 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075082522203คุณธรรม นำความรู้62100792ญาณิศาปิ่นอนงค์บูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075123524101+การบัญชีชั้นสูง 161104031ญาณิศาณัฏฐิยาสุภาพร 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075023522106+การบัญชีต้นทุน62104032ญาณิศานารีรัตน์*ญาณิศา 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075023571203ประวัติศาสตร์ไทยและการท่องเที่ยว63100941ญาณิศานารีรัตน์*อรรถพล 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075093541101+หลักการตลาด63100261ญาณิศาสุภาพรบังอร 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075093541101+หลักการตลาด63100371ญาณิศาสุภาพรบังอร