หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042075003601เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร60100731ราชิตชูเกียรติดวงจันทร์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042075004107สรีรวิทยาการผลิตพืช61100731ราชิตชูเกียรติณัฏฐิยา 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042075003601เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร60100732ราชิตชูเกียรติดวงจันทร์ 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0072032554106การบริหารการคลังและงบประมาณ61102262ชูเกียรติดำรงพลสุเทวี 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076014083208โภชนาการการกีฬา61100482ชูเกียรติอรรถพลเมธาวุฒิ+ธนพัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075133592222เศรษฐศาสตร์การเกษตร61100371ชูเกียรติอรรถพลวิชุดา 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075133592109เศรษฐศาสตร์จุลภาค63100371ชูเกียรติอรรถพลเพ็ญลักษณ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075133592221เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น62100371ชูเกียรติอรรถพลเกษม 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072074000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100371ชูเกียรติพิมพิลาเสาวลักษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072074000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100261ชูเกียรติพิมพิลาเสาวลักษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072072522203คุณธรรม นำความรู้62104142ชูเกียรติพิมพิลาบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3074023521104+หลักการบัญชีขั้นต้น63123141เอกพิสิฐชูเกียรติญาณิศา 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3074023521104+หลักการบัญชีขั้นต้น63123251เอกพิสิฐชูเกียรติญาณิศา 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072033563204+ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ63100261เดชณรงค์ชูเกียรติพนิดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072033563204+ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ61122131เดชณรงค์ชูเกียรติพนิดา 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075123531105cการเงินธุรกิจ61123251เอกพิสิฐชูเกียรติกาญจน์เกล้า 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น63104881ชูเกียรติดำรงพลทวีวัฒน์