หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015101500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63106331ชุติมา3รดาธรชรัณ+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015101500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100731ชุติมา3รดาธรDavid* 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075013544503การจัดกิจกรรมทางการตลาด60123141ชานนท์ชุติมา3ลินดา 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0075014083222การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก61100481ชานนท์ชุติมา3ขนิษฐา+เมธาวุฒิ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076034000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62102071ณัชฐปกรณ์ชุติมา3นริศรา 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076032522203คุณธรรม นำความรู้62122131ณัชฐปกรณ์ชุติมา3ธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075042533104ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน62162451กิตติธราชุติมา3ภาวดี 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072081571118cภาษาจีนเบื้องต้น62127431พนิดาชุติมา3อัญชัญ