หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055034123652การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์60103921ชุติมา*ลำใยเอกเทศ 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055032500102+วิถีไทย63122131ชุติมา*ลำใยพัชรา+ประกาศิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055014000114วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต63105121อรุโณทัยชุติมา*สุวิมล+ดนุพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055014000114วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต62100831อรุโณทัยชุติมา*สุวิมล+ดนุพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055011102601มวยไทย61100681อรุโณทัยชุติมา*สาคร* 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091025301การจัดการเรียนรู้61104881ชุติมา*จริยา*กวีสิปปวิชญ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055091053101+ความคิดสร้างสรรค์61104141ชุติมา*จริยา*สุวิมล+ดนุพล 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056021025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62127212อนุชิตชุติมา*อภิญญา2 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056021055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62100792อนุชิตชุติมา*ทิวาพร+ชรัณ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091085601การศึกษาแบบเรียนรวม63122582ชุติมา*ธันยพงศ์นพเรศ 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3012032553316การบริหารเชิงกลยุทธ์61128661ไชยวัฒน์*ชุติมา*อลงกต+ปรารถนา 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3012032553316การบริหารเชิงกลยุทธ์61128662ไชยวัฒน์*ชุติมา*อลงกต+ปรารถนา